Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

RM 108.04

Zeggenschap leden

Indiener
Marian Louppen
Woordvoerder
Marian Louppen
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 6 oktober 2018 bijeen te Den Bosch,


constaterende dat:

  • dat de leden het hoogste orgaan zijn van de vereniging politieke partij D66;

  • dat het partijbestuur de belangen van de leden vertegenwoordigt richting 2e Kamerfractie;

  • dat op deze Alg Ledenvergadering besloten wordt over de herijking van de democratische (partij)processen;


overwegende dat:

  • leden op het congres van 29/30 oktober 2017 geen Politieke Moties konden indienen;

  • er n.a.v. het gesloten regeerakkoord geen Alg Ledenvergadering werd gehouden;

  • het de afgelopen jaren meermalen is voorgekomen dat aangenomen moties zonder goede reden niet werden uitgevoerd (zoals m.b.t. het verzoek om evaluatie van het Zorgstelsel);

  • de plenaire agenda van Algemene Ledenvergaderingen toenemend wordt gevuld met gastsprekers en vormen van politiek vermaak;


verzoekt het partijbestuur:

  • op partijcongressen voorrang te geven aan plenaire politieke discussie en interactie met leden;

Verzoekt het partijbestuur en Tweede Kamerfractie:

  • zich in de geest van de resolutie ‘Democratie van Nu’ in te spannen om aangenomen moties en andere uitspraken van leden waar mogelijk uit te voeren;

 

en gaan over tot de orde van de dag.