Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

APM 108.02

Transitieregeling Dubbele Nationaliteit voor "Brexit Nederlanders" Tijdens en Na Verloop Brexit

Indiener
D66 Regio Buitenland en D66 USA
Woordvoerder
Eelco Keij
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 6 oktober 2018 bijeen te Den Bosch,

constaterende dat:

  • "Brexit Nederlanders" een aparte positie voor wat betreft openstelling dubbele nationaliteit hebben, omdat voor hen gedurende hun verblijf in het VK de regels plotseling, onaangekondigd en drastisch zijn veranderd, in tegenstelling tot andere Nederlanders die in andere (buiten)landen wonen;

overwegende dat:

voorts overwegende dat

  • de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid per brief van 11 september 2018 aan de Kamer heeft laten weten dat het wetsvoorstel inzake "modernisering nationaliteitsrecht" zal verschijnen in het eerste kwartaal van 2019, en daarmee waarschijnlijk vóór het eerstvolgende landelijk congres van D66;

  • dit wetsvoorstel, in welke vorm dan ook, te laat het wetgevingsproces zal kunnen passeren om op dit moment van toepassing te zijn op de "Brexit Nederlanders" (in casu Nederlanders die gedurende de Brexit fase binnen het VK wonen danwel door de Brexit fase op zeer directe en persoonlijke wijze getroffen worden);

verzoekt de Tweede Kamerfractie:

  • de nodige stappen te ondernemen om op de kortst mogelijke termijn, in ieder geval voor 30 maart 2019, een oplossing aan te reiken die dubbele nationaliteit mogelijk maakt voor "Brexit Nederlanders";

en gaat over tot de orde van de dag.