Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

PM 108.06.A

Sanctiewet tegen mensenrechtenschenders en corrupten

Indiener
Afdelingsvergadering thema afdeling Internationale Samenwerking
Woordvoerder
Jelger Groeneveld
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 6 oktober 2018 bijeen te Den Bosch,


constaterende dat:

 • mensenrechten en corruptiebestrijding tot onze nationale en Europese kernwaarden behoren alsmede een onderdeel is van het Nederlandse buitenlandbeleid;

 • naast de VS en Canada, de EU lidstaten Estland, Letland, Litouwen en het VK een (persoonsgerichte) sanctiewet, beter bekend als Magnitsky Wet, hebben geïntroduceerd welke sancties oplegt aan individuen die schuldig worden geacht aan grove mensenrechtenschendingen en grootschalige corruptie;

 • dit in Zweden, Denemarken en Roemenië in voorbereiding is;

 • de Tweede Kamer de motie-Omtzigt c.s. (2529) aangenomen heeft die de regering verzoekt, indien er in de EU onvoldoende draagvlak is, dergelijke sanctiewetgeving in Nederland voor te bereiden;

 • het kabinet per brief nr. 205 “Mensenrechten in het buitenlands beleid” erkent dat er te weinig draagvlak is voor een Europese sanctiewet;


overwegende dat:

 • mensenrechtenschenders en corrupte overheidsdienaars toegang hebben tot en privileges genieten in lidstaten van de EU;

 • corrupt verkregen gelden via Europese financiële instellingen worden weggesluisd, dan wel (on)roerende zaken worden aangekocht;

 • door aan te sluiten bij de EU lidstaten die al wel wetgeving hebben ingevoerd, Nederland geloofwaardig bijdraagt aan het vergroten van het Europese draagvlak voor Magnitsky wetgeving;

 • persoonsgerichte sancties effectief en rechtvaardig zijn, waarbij de bevolking van landen van herkomst wordt ontzien;


verzoekt de Tweede Kamerfractie:

 • er bij het kabinet ten enen male op aan te dringen concrete stappen te ondernemen ter introductie van een sanctiewet tegen mensenrechtenschenders en corrupten, ook wel bekend als Magnitsky Wet, op Europees dan wel nationaal niveau;

 • bij uitblijven van een concreet resultaat van de zijde van het kabinet inzake bovenstaande sanctiewet een initiatiefwetsvoorstel voor te bereiden en in te dienen;


en gaat over tot de orde van de dag.