Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

RM 108.02

Motie over referenda

Indiener
Marcel Engeringh
Woordvoerder
Marcel Engeringh
Stemadvies
Ontraden
Resultaat
Vervallen

Het D66 congres op zaterdag 6 oktober 2018 bijeen te Den Bosch,


constaterende dat:

  • de wet op het raadgevend correctief referendum onlangs is ingetrokken, met parlementaire steun van D66;


overwegende dat:

  • het raadgevende correctieve referendum zoals dit tot voor kort mogelijk was; het vertrouwen onder burgers in politiek eerder heeft doen afnemen dan toenemen;

  • de opkomst bij de alle recente referenda laag was;

  • de tegenstem bij het Oekraïne referendum eerder voortkwam uit de behoefte van sommigen om Mark Rutte een trap in zijn kruis te verkopen, dan uit enige kennis omtrent de Oekraïne of het onderhavige verdrag;

  • dat een referendum een middel is, geen doel;


Verzoekt het landelijk bestuur:

  • binnen de partij een discussie te organiseren over zin en onzin betreffende referenda;

  • het resultaat van deze discussie ter besluitvorming voor te leggen aan de algemene ledenvergadering van de partij in de vorm van een resolutie;


en gaat over tot de orde van de dag.