Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

APM 108.03

Mestverwerking Lokaal

Indiener
AAV Maashorst
Woordvoerder
Frans Molenkamp
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 6 oktober 2018 bijeen te Den Bosch,

constaterende dat:

  • onderdeel van de strategische doelen van de transitie-agenda Biomassa en Voedsel is een vergaande sluiting van nutriënten-kringlopen op een geografisch schaalniveau dat zo klein mogelijk en zo groot als nodig is. In de doelen staat letterlijk: “ lokale sluiting van kringlopen door hergebruik van nutriëntrijke reststromen”;

  • door landelijk beleid de veestapel de komende jaren drastisch wordt verkleind, en het mestoverschot dus tijdelijk van aard is, maar nog steeds substantieel is;

  • grootschalige mestverwerking gepaard gaat met een groot aantal vervoersbewegingen;

  • grootschalige mestverwerking geen duurzame oplossing is, daar de veestapel op termijn zal krimpen;

overwegende dat:

  • op 14 september de GS van Noord Brabant een keuze heeft gemaakt voor grootschalige mestverwerking;

  • grootschalige mestverwerking ook een onderwerp is dat speelt in overige provincies;

  • op 14 november er in de Tweede Kamer een AO plaatsvindt waarin over duurzame landbouw en de voorliggende vraagstukken wordt gesproken;

verzoekt de Tweede Kamerfractie om:

  • in het beleid op te laten nemen dat gestreefd wordt naar een nutriënten-kringloop die “zo klein is als mogelijk en zo groot als technisch noodzakelijk”;

  • te erkennen dat grootschalige mestverwerking een tijdelijke oplossing is;

en gaat over tot de orde van de dag.