Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

PM 108.08.A

Kinderrechten en bevingsproblematiek

Indiener
Arjan de Boer e.a.
Woordvoerder
Jeroen Koning
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 6 oktober 2018 bijeen te Den Bosch,

constaterende dat:

 • op 10 oktober 2017 het huidige regeerakkoord is gepresenteerd onder de titel Vertrouwen in de Toekomst;

 • het regeerakkoord voor alle Nederlandse ingezetenen is geschreven;

 • het vertrouwen van ingezetenen binnen het Groningenveld telkens wordt beschaamd;

 • dat de toekomst, de kinderen, in het gehele debat omtrent de bevingsschade onderbelicht blijft;


overwegende dat:

 • uit artikel 3 Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) volgt dat bij elk besluit het kind aangaande, het belang van het kind een eerste overweging dient te zijn;

 • dat de verschillende gaswinningsbesluiten met geen woord reppen over het belang van het kind;

 • de Nederlandse overheid derhalve op geen enkele wijze laat merken op welke wijze het belang van het kind is meegewogen in de gaswinningsbesluiten;

 • kinderen in het aardbevingsgebied net zoals volwassen gebukt gaan onder stress en daardoor ernstige gezondheidsrisico’s lopen;

 • voorgaande in strijd is met het belang van het kind dat het in goede gezondheid opgroeit;

 • de Nederlandse overheid met betrekking tot de waarborging van de gezondheid een belangrijke rol heeft te vervullen ingevolge artikel 24 IVRK;

 • dat de Nederlandse overheid, gelet op General comment no. 15, moet streven naar een realisering de grootst mogelijke mate van gezondheid voor kinderen;

 • onder gezondheid als bedoeld in artikel 24 IVRK ook een veilige opgroei-omgeving en het voorkómen van ziekte, letsel en ongevallen valt;

 • de Nederlandse overheid gelet op voorgaande en gelet op de trage hersteloperaties in het aardbevingsgebied tot op heden ernstig te kort schiet in haar verantwoordelijkheid jegens kinderen in dit gebied;


verzoekt de Tweede Kamerfractie:

 • zich in te spannen om de kinderrechten te waarborgen en de regering aanspreekt op haar verantwoordelijkheden die voortvloeien uit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind;

en gaat over tot de orde van de dag.