Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

PM 108.05.A

Het voortouw nemen in de Kamer voor een slagvaardig, democratisch en transparant Europa!

Indiener
Afdelingsvergadering Afdeling Utrecht en Thema-afdeling Europa
Woordvoerder
Milos Labovic
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 6 oktober 2018 bijeen te Den Bosch,

constaterende dat:

 • op 9 mei er een Europese Top over de Toekomst van Europa in Sibiu zal plaatsvinden;

overwegende dat:

 • de Unie binnen het huidige Verdrag van Lissabon de slagkracht ontbeert om economische crisissen te bestrijden en grote uitdagingen zoals migratie, klimaat, energie en veiligheid aan te pakken;

 • het democratisch tekort een grote reden is voor de lage opkomst tijdens Europese verkiezingen omdat er geen verband is tussen het stembiljet en een gekozen regering, waardoor burgers niet weten waarom of waarop zij stemmen;

 • gebrek aan transparantie in Brussel hoogtij viert omdat voorafgaand aan stemmingen er standaard informele afspraken gemaakt worden tussen de Europese Commissie, de Raad en het Europees Parlement (zogenaamde trilogen);

 • een slagvaardig Europa vergt dat er een democratisch gekozen Europese Commissie komt die als een regering optreedt;

 • een democratisch Europa vergt dat het Europees Parlement het initiatiefrecht verwerft, het Eurocommissarissen weg kan sturen en dat het de president van de Unie kiest;

 • een transparant Europa vergt dat trialogen aan banden worden gelegd;

 • voor alle bovenstaande punten een Verdragswijziging noodzakelijk is;

 • Macron en Merkel open staan voor een Verdragswijziging;

 • D66 al jarenlang pleit voor een Verdragswijziging;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:

 • vóór de top in Sibiu de regering op te roepen in te zetten op een wijziging van het Verdrag van Lissabon zodat het Europese Parlement het initiatiefrecht verwerft en het recht om de president van de Unie te kiezen, de Europese Commissie een democratisch regeermandaat verkrijgt en transparantie wordt gegarandeerd doordat trialogen aan banden worden gelegd;

en gaat over tot de orde van de dag.