Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

PM 108.03.D

Geen afschaffing dividendbelasting

Indiener
Arnold Faber namens afdelingen Castricum en Heiloo
Woordvoerder
Arnold Faber
Stemadvies
Neutraal
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 6 oktober 2018 bijeen te Den Bosch,

constaterende dat:

  • D66 deelneemt aan het zittende kabinet en zijn steun verleent aan het regeerakkoord (Vertrouwen in de toekomst 2017-2021);

  • in voornoemd regeerakkoord een voornemen is geuit de dividendbelasting af te schaffen (p.35) en daar door het kabinet ook naar gehandeld wordt;

overwegende dat:

  • het afschaffen van de dividendbelasting, blijkens vele bronnen -en onder meer recente uitspraken gedaan door Jan Terlouw- een zeer omstreden maatregel blijkt te zijn;

  • blijkens diverse (representatieve) opiniepeilingen deze maatregel weinig tot geen draagvlak kent onder de algemene bevolking en ook onder de eigen achterban een grote meerderheid tegen het afschaffen van deze belasting is;

  • onduidelijk is op welke wijze deze maatregel in voornoemd regeerakkoord is gekomen en in geen van de verkiezingsprogramma’s het voornemen tot afschaffen van deze belasting is benoemd;

  • de afspraken uit het regeerakkoord een totaalpakket vormen, maar niet in beton gegoten zijn;

  • deze maatregel honderden miljoenen euro’s duurder zal uitpakken dan bij het sluiten van het regeerakkoord was voorzien;

  • het belang van deze maatregel en het beoogde effect op het vestigingsklimaat van internationaal opererende ondernemingen met een ‘echt toegevoegde waarde’ onvoldoende is aangetoond;

  • wij van mening zijn dat het vasthouden aan deze maatregel bijdraagt aan de tweedeling in de samenleving en het vertrouwen in de politiek in het algemeen en in D66 in het bijzonder schaadt;

verzoekt de Tweede en Eerste Kamerfractie:

  • het standpunt met betrekking tot het afschaffen van de dividendbelasting zoals verwoord in het regeerakkoord (Vertrouwen in de toekomst 2017-2021) te heroverwegen en zich daartoe richting de coalitiepartners tot het uiterste in te spannen de dividendbelasting in zijn huidige vorm te behouden;

en gaat over tot de orde van de dag.