Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

PM 108.14.B

Duurzame productieketen smartphones

Indiener
Thema-afdeling Internationale Samenwerking
Woordvoerder
Lidwien van Langen
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 6 oktober 2018 bijeen te Den Bosch,

constaterende dat:

  • de schaarse grondstoffen van batterijen voor o.a. smartphones, computers en elektrische apparaten in ontwikkelingslanden worden gedolven;

  • het delven van de schaarse grondstoffen nog niet voldoet alle internationale normen en kinderarbeid, uitbuiting en vervuiling van de leefomgeving vaak voorkomt;

  • het aandeel van gerecyclede smartphones in Nederland geschat wordt op een kleine 10%;

  • een betere recycling van bestaande elektronische producten, de grotere vraag naar grondstoffen kan doen afnemen;

  • de United Nations Environment Programme adviseert in het rapport Metal Recycling, Opportunities, Limit, Infrastructure dat een duurzaam product design noodzakelijk is;


overwegende dat:

  • een groot deel van de overige afgedankte elektronica via een illegaal recycling circuit weer in ontwikkelingslanden terecht komt en men niet voldoet aan de internationale normen voor arbeidsomstandigheden;

  • vooral kinderen ingezet worden in het hergebruikproces, en zij in contact komen met giftige substanties, die zelfs in kleine hoeveelheden nadelige neurologische effecten hebben. (WHO rapport; Inheriting a sustainable world? Atlas on children’s health and environment, pag 88);


verzoekt de Tweede Kamerfractie:

  • het Kabinet op te roepen tot het nemen van maatregelen die het aandeel duurzaam hergebruikte smartphones en computers substantieel verhogen;


verzoekt de EP- fractie:

  • de Europese commissie aan te sporen met technische en financiële randvoorwaarden te komen die er toe bijdragen dat smartphones en vergelijkbare apparaten beter en op een duurzamer wijze gerecycled kunnen worden zodat er een duurzamere productieketen ontstaat;


en gaat over tot de orde van de dag.