Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

PM 108.01.A

Draagvlak bij herindelingen

Indiener
Deelafdeling Eemnes, Regio Midden-Nederland
Woordvoerder
Niels Rood
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 6 oktober 2018 bijeen te Den Bosch,


constaterende dat:

  • op het ministerie van BZK gewerkt wordt aan een nieuw beleidskader rond herindelingen en grenscorrecties in het kader van de wet algemene regels herindeling (ARHI);

  • op te heffen gemeenten niet beschikken over een juridisch instrument om een provincie te dwingen tot een heroverweging indien er geen lokaal draagvlak bestaat;

  • er minstens een, maar misschien meer provincies zijn die wachten op het nieuwe beleidskader om te beoordelen of zij een herindeling kunnen doorvoeren;


overwegende dat:

  • betrokkenheid van inwoners bij het bestuur voor D66 altijd een belangrijk punt is geweest en zal zijn;

  • dat het voorkomt dat herindelingen worden doorgevoerd waar weinig draagvlak voor is bij inwoners en lokaal bestuur van zelfstandige gemeenten;

  • dat de Tweede Kamer geen herindelingen meer heeft geblokkeerd sinds de provincies een grotere rol hebben;

  • dit bij elkaar genomen kan leiden tot een vooringenomen positie bij bestuurslagen, waar beslist wordt over het voortbestaan van zelfstandige gemeenten;


roept de Tweede Kamerfractie op:

  • het nieuwe beleidskader rond herindelingen en grenscorrecties in het kader van de wet ARHI van het ministerie van BZK kritisch te beschouwen op waarborgen voor lokaal draagvlak onder herindelingen en zo nodig de minister van BZK te verzoeken deze waarborgen alsnog in het beleid te verankeren;


en gaat over tot de orde van de dag.