Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

PM 108.02.D

Dividendbelasting – Het klimaat gaat voor

Indiener
Bram Fokke, Has Bakker & Susanne Schilderman
Woordvoerder
Bram Fokke
Stemadvies
Neutraal
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 6 oktober 2018 bijeen te Den Bosch,

constaterende dat:

 • de coalitie in het regeerakkoord heeft afgesproken de dividendbelasting af te schaffen;

 • De coalitie tevens heeft afgesproken dat er een klimaat- en energieakkoord komt om aan de Parijs-doelstellingen te voldoen;

voorts constaterende dat:

 • het afschaffen van de dividendbelasting in de Miljoenennota 2019 is opgenomen;

 • nog niet alle maatregelen nodig om te voldoen aan de Parijs-doelstellingen zijn vastgelegd in kabinetsbeleid;

overwegende dat:

 • klimaatverandering het grootste probleem is voor deze en volgende generaties;

 • het van groot belang is dat het klimaatakkoord volledig en zonder vertraging wordt uitgevoerd;

 • het afschaffen van de dividendbelasting voor D66 een pijnlijke maatregel is vanwege argumenten van financiële, principiële en boerenverstandige aard;

 • het tijdig realiseren van de Parijs-doelstellingen één van de belangrijkste redenen voor D66 is om het regeerakkoord te steunen;

voorts overwegende dat:

 • CDA-voorman Buma tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen stelde dat 'het klimaatdoel niet alle middelen heiligt';

 • VVD-voorman Dijkhoff zich hierachter schaarde;

 • VVD en CDA kennelijk een stevige stok achter de deur nodig hebben om het klimaatakkoord uit te voeren;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:

 • niet in te stemmen met het afschaffen van de dividendbelasting voordat alle afspraken uit het klimaatakkoord zijn omgezet in ambitieuze uitwerking door het kabinet waarmee de Parijs-doelstellingen worden behaald;

en gaat over tot de orde van de dag.