Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

AOM 108.03

CO2-footprint D66-congressen in beeld

Indiener
Algemene ledenvergadering thema-afdeling Duurzaam
Woordvoerder
Remko Zuidema
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 6 oktober 2018 bijeen te Den Bosch,


constaterende dat:

  • Nederland als ambitieus doel heeft gesteld om 49% broeikasgasreductie in 2030 ten opzichte van 1990 te bereiken;

  • de planning is om eind 2018 dit doel om te zetten in afspraken in de vorm van een Klimaatakkoord;


overwegende dat:

  • dankzij D66 het groenste regeerakkoord ooit is gesloten;

  • daarmee dankzij D66 er een Klimaatakkoord komt met een ambitieus doel op gebied van CO2-reductie;

  • van D66 dan ook verwacht mag worden ook binnen de partij het goede voorbeeld te geven;


verzoekt het Landelijk Bestuur:

  • in beeld te brengen in hoeverre op dit moment bij de organisatie van D66-congressen wordt ingezet op het verminderen van de CO2-uitstoot;

  • hierbij ook aan te geven waar nog ruimte voor verbetering is in het duurzamer maken van onze congressen bij o.a. vervoer, gebruik van de locatie, materialen en voedsel;

  • hierover voorafgaand aan het voorjaarscongres 2019 te rapporteren aan de leden;

  • continu te streven naar verlaging van de CO2-uitstoot van de D66-congressen en D66-bedrijfsvoering in het algemeen;


en gaat over tot de orde van de dag.