Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

RA 108.18

Amendement M Opfrissing: Ondersteun de lokale en regionale informatievoorzieningen

Indiener
Flip Hoedemaeker e.a.
Woordvoerder
Ruud Niewold
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Betreft: Tekst wijzigen
Regelnummer: 599-613

Huidige tekst:

Constaterende dat:
• De lokale en regionale pers onder druk staat.

Overwegende dat:
• Een onafhankelijke, kritische pers een belangrijk onderdeel is van democratische controle op besluitvorming, op alle bestuursniveaus.

Spreekt uit dat:
1. D66 meer middelen beschikbaar stelt ter ondersteuning van lokale en regionale journalistiek en om landelijk te bepalen welke lokale en regionale omroepen fondsen ontvangen, om er zo voor te zorgen dat journalisten onafhankelijk en kritisch te werk kunnen gaan.

Voorgestelde tekst:

constaterende dat:
•    regionale en lokale informatievoorzieningen onder druk staan;
•    ook andere vormen van informatievoorziening zoals bibliotheken bedreigd worden;

overwegende dat:
•    een onafhankelijke, kritische en diverse pers een belangrijk onderdeel is van democratische controle op besluitvorming, op alle bestuursniveaus;
•    ook lokaal en regionaal steeds meer via de online mediainformatie wordt vergaard;
•    een randvoorwaarde voor democratische controle is dat kiezers toegang hebben tot een onafhankelijke en kritische pers;
•    kiezers van informatie moeten kunnen worden bediend in een vorm die aansluit op hun vaardigheden, mate van geletterdheid en financiële mogelijkheden en bibliotheken hierin lokaal een grote rol kunnen spelen;

spreekt uit dat:
•    D66 meer middelen beschikbaar stelt ter ondersteuning van een diverse lokale en regionale journalistiek en zorgdraagt dat er een landelijk onafhankelijke verdeling komt van middelen op lokaal en regionaal niveau;
•    D66 ervoor pleit dat het Rijk gemeenten verplicht stelt bibliotheekvoorzieningen in stand te houden om kiezers te helpen informatie te kunnen ontsluiten;