Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

PM 108.01.D

Afschaffen dividendbelasting

Indiener
Ernst Millaard, Fons Potters en Mark van Glabbeek ea
Woordvoerder
Ernst Millaard en Fons Potters
Stemadvies
Ontraden
Resultaat
Verworpen

Het D66 congres op zaterdag 6 oktober 2018 bijeen te Den Bosch,

constaterende dat:

 • D66 tijdens de coalitieonderhandelingen heeft ingestemd met het afschaffen van de dividendbelasting;

 • er al geruime tijd een maatschappelijk debat wordt gevoerd over nut en noodzaak van de afschaffing van de dividendbelasting;

overwegende dat:

 • iedereen begrijpt dat regeren het sluiten van compromissen is, maar dat er sinds het sluiten van het regeerakkoord een hoop nieuwe feiten over de gevolgen van het afschaffen van de dividendbelasting aan het licht gekomen zijn;

 • er nauwelijks nog draagvlak voor de afschaffing is;

 • de afschaffing volgens berekeningen per jaar circa 600 miljoen euro en mogelijk zelfs 1,1 miljard meer gaat kosten dan oorspronkelijk geraamd;

 • het rijk door het afschaffen van de dividendbelasting inkomsten misloopt die hard nodig zijn voor andere beleidsterreinen, zoals onderwijs en het uitvoeren van de duurzaamheidsagenda;

 • uit stukken van de ministeries van Economische Zaken en Financiën blijkt dat de voordelen van de afschaffing niet te berekenen zijn dan wel dat het onduidelijk is wat de afschaffing bijdraagt aan het vestigingsklimaat;

 • er volgens het Centraal Planbureau geen enkel bewijs is dat afschaffing van de dividendbelasting enig positief effect heeft op de Nederlandse economie;

 • de Nederlandse vereniging voor institutionele beleggers heeft aangegeven dat buitenlandse beleggers geen enkele behoefte hebben aan de afschaffing van de dividendbelasting;

 • er geen economische grondslagen zijn voor het afschaffen van de dividendbelasting;

 • omringende landen een (hogere) dividendbelasting heffen;

 • zelfs de minister-president in de media aangeeft dat afschaffing een ‘bizarre maatregel’ is;

verzoekt de fracties in Tweede en Eerste Kamer:

 • tegen de afschaffing van de dividendbelasting te stemmen.

en gaat over tot de orde van de dag.