Congres 107 in Rotterdam

Moties & Amendementen

AOM 107.01

Vertrouw op de eigen kracht van leden!

Indiener
Arjan de Boer e.a.
Woordvoerder
Arjan de Boer
Stemadvies
Ontraden
Resultaat
Verworpen

Het D66 congres op zaterdag 3 maart 2018 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:

  • op D66-congressen het landelijk bestuur een mondeling advies geeft bij iedere motie;
  • deze mondelinge adviezen gepaard gaan van een duidelijk stemadvies voor of tegen de motie;
  • dit stemadvies voor of tegen de motie tijdens de voorbehandeling en de plenaire sessies op de slide met de motie wordt getoond; 

overwegende dat:

  • het geven en tonen van dit stemadvies voor of tegen de motie sturend kan werken op het debat en het stemgedrag van de leden;
  • leden van D66 in staat zijn een eigen mening te vormen;
  • leden van D66 beter in staat zijn een onafhankelijke mening te vormen zonder een advies van het landelijk bestuur voor of tegen de motie;

spreekt uit dat:

  • sturende stemadviezen van het landelijke bestuur niet passen bij de uitgangspunten van D66 te geloven in de eigen kracht van haar leden;

en verzoekt het landelijk bestuur:

  • met een voorstel tot wijziging van het HR te komen om zich bij het preadvies te beperken tot: het uiteenzetten van voor- en tegenargumenten; de leden niet op te roepen om voor of tegen te motie te stemmen; geen zichtbaar stemadvies te geven in het congresboek en/of tijdens de behandeling tijdens de pre-sessies en plenaire sessies;

en gaat over tot de orde van de dag.


 

Noot: Indien deze motie wordt aangenomen vervalt motie AOM 107.02.