Congres 105

Moties & Amendementen

PM 105.103

Stop uitholling pensioenaanspraken

Indiener
AAV Rijswijk
Woordvoerder
Erwin Nypels
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 28 januari 2017 bijeen te Nieuwegein,

constaterende dat:

  • de pensioenaanspraken van de deelnemers (werknemers, jong en oud, en gepensioneerden) bij de meeste pensioenfondsen al ongeveer 10 jaren nagenoeg niet geïndexeerd zijn en dat dat volgens aankondiging bij verschillende pensioenfondsen, zoals ABP, naar verwachting de komende vijf jaar ook niet het geval zal zijn;
  • door deze langdurige periode zonder indexering de koopkracht van de pensioenaanspraken van de deelnemers wordt uitgehold;

overwegende dat:

  • Prof. Teulings (oud-directeur CPB) in een artikel getiteld “Schatrijk, maar geen pensioenindexatie” het volgende kabinet oproept deze situatie niet te laten voortbestaan en daartoe voorstelt over te gaan tot een systeem van generatierekeningen waarbij de pensioenpot wordt opgedeeld tussen de verschillende generaties waardoor de premies van jongeren niet kunnen worden gebruikt om tekorten van ouderen te dekken (NRC/Hbl van 4/1/2017);
  • Prof. Teulings voorstelt dat de kabinetsformateur als eerste daad een paar wijze mannen vraagt om binnen twee weken een plan te schrijven waardoor de pensioenfondsen weer kunnen gaan indexeren “want de pensioenen niet indexeren terwijl de vermogenspositie van de pensioenfondsen toeneemt, dat is een bron van onbeheersbare tweespalt”;

verzoekt de Tweede Kamerfractie om:

  • te streven naar het opnemen in het regeerakkoord van het komende kabinet van een spoedige invoering van het door D66 gewenste nieuwe pensioenstelsel met persoonlijke pensioenrekeningen; en
  • er naar te streven dat als onderdeel van de afspraken over het nieuwe pensioenstelsel ook wordt afgesproken snel een plan te ontwerpen gericht op pensioenindexering tijdens de overgangsperiode, dat evenwichtig moet zijn voor alle generaties;

en gaat over tot de orde van de dag.