Congres 107 in Rotterdam

Moties & Amendementen

PM 107.A03

Pan-Europese kieslijsten bij volgende Europese verkiezingen

Indiener
AAV België & Luxemburg
Woordvoerder
Olga Wessels
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 3 maart 2018 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:

 • D66 ‘Ja’ zegt tegen Europa;
 • volgens Artikel 14 van het Verdrag Betreffende de Europese Unie de leden van het Europees Parlement vertegenwoordigers van de burgers van de Unie zijn;
 • momenteel leden van het Europees Parlement enkel aan nationale burgers hun mandaat ontlenen;

overwegende dat:

 • er mogelijk na Brexit 73 zetels in het Europees Parlement vacant zijn;
 • het hoofdargument tegen een eerder voorstel voor de invoering van pan-Europese kieslijsten was dat lidstaten zetels op moesten geven;
 • een gedifferentieerd parlement, met zowel geografisch als proportioneel vergeven zetels, naar tevredenheid functioneert in een aantal lidstaten, zoals Duitsland;
 • het Europees Parlement alle Europese burgers als één groep vertegenwoordigt;
 • pan-Europese kieslijsten de gekozen vertegenwoordigers een daadwerkelijk Europees mandaat zouden geven om voor de belangen van de EU als geheel op te komen;
 • een pan-Europees mandaat ook de verplichting van pan-Europese verantwoording creëert;
 • pan-Europese kieslijsten bijdragen aan de ontwikkeling van een Europese democratische ruimte en de Europese identiteit van burgers zal versterken;
 • D66 zich onverminderd in moet blijven zetten om de Europese Unie meer democratisch te maken;
 • de zetels die het Verenigd Koninkrijk achterlaat een uitstekende kans bieden om ook op Europees niveau democratische vernieuwing te realiseren zonder dat lidstaten zetels hoeven op te geven;

roept de Tweede Kamerfractie van D66 op:

 • om de Nederlandse regering aan te sporen om zich uit te spreken voor pan-Europese kieslijsten;


en gaat over tot de orde van de dag.