Congres 107 in Rotterdam

Moties & Amendementen

PM 107.B05

Naar een Nederland zonder armoede

Indiener
Henk Pragt e.a.
Woordvoerder
Henk Pragt
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 3 maart 2018 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:

 •  de problematiek rond schulden en armoede in Nederland al jarenlang een groot probleem is dat niet noemenswaardig verbeterd is in de laatste decennia; 
 • mensen met schulden vaak tegen hoge rentes en boetes aanlopen, waardoor schulden nog verder oplopen;minder dan een kwart van de mensen met schulden door schuldsanering wordt bereikt;
 • schulden en armoede met elkaar en met grote maatschappelijke problemen zoals huiselijk geweld en kindermishandeling vervlochten zijn;
 • het toekomstperspectief voor mensen met schulden, door de opeenstapeling van problemen, erg laag is;
 • kansengelijkheid en het vertrouwen in de eigen kracht van mensen de pijlers (richtingwijzers) van onze partij zijn;

 

overwegende dat:

 • de persoonlijke situatie van een individu eerst op orde dient te zijn voordat overgegaan kan worden tot duurzame aflossing van schulden;
 • naast het voorkomen van schulden ook het voorkomen van snelle stijgingen van schulden van groot belang is;
 • overheden moeite hebben om schuldenaren te bereiken en daarmee minder effectief zijn dan gewenst;
 • voor mensen met problematische schulden en in armoede deze situatie dermate bepalend is dat zij hun kansen niet zien en/of niet kunnen benutten; 
 • lokale overheden belast zijn met de uitvoering van het armoede- en schuldenbeleid; 
 • er reeds goede voorbeelden zijn van experimenten voor een kansrijker armoede- en schuldenbeleid op lokaal niveau, zoals vroegtijdige signalering, verbeterde samenwerking in de keten, en betalingsregelingen bij bestuurlijke boetes;

 

roept de Tweede Kamerfractie op:

 • bij behandeling van armoede- en schuldenbeleid de mens voor het geld te plaatsen door gemeenten de kans te geven om een ruimhartig armoede- en schuldenbeleid te voeren. Hierbij moet meer ruimte komen voor initiatieven die gemeenten de mogelijkheid geven om schulden tijdelijk over te nemen of te parkeren tijdens de trajectperiode. Dit met als belangrijkste doel dat iedere persoon met schulden weer grip krijgt op zijn eigen leven en op de persoonlijke financiële situatie en de schulden op een redelijke manier terug kan brengen tot een beheersbaar niveau, en dat mensen met schulden weer gelijke kansen en vertrouwen in eigen kracht krijgen. 

 

en gaat over tot de orde van de dag.