Congres 105

Moties & Amendementen

PM 105.104

Medezeggenschap pensioendeelnemers in pensioenfondsen

Indiener
Thema-afdeling Senioren & Samenleving
Woordvoerder
Abel Nijdam
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 28 januari 2017 bijeen te Nieuwegein,

constaterende dat:

  • D66 al sinds de jaren zestig vecht voor meer invloed van pensioendeelnemers (premiebetalers en gepensioneerden) in de besturen van pensioenfondsen;
  • Erwin Nypels hierover in zijn boek ‘De macht gedeeld’ – kroniek van 45 jaar emancipatiestrijd van gepensioneerden – (nov 2015) vaststelt dat er nog steeds geen geheel gelijkwaardige medezeggenschap is van de pensioendeelnemers ten opzichte van de vakbonden en werkgevers en dat de grote invloed van vakbonden en vooral werkgevers in deze besturen niet meer van deze tijd is en verder dient te worden teruggedrongen. Hij citeert in zijn boek ondersteuning van veel pensioenexperts voor dit standpunt omdat werknemersbonden zeker niet alle pensioendeelnemers meer vertegenwoordigen en werkgevers – in tegenstelling tot vroeger- geen of weinig premierisico meer dragen;

overwegende dat:

  • D66 haar strijd om volledige zeggenschap van de pensioendeelnemers moet doorzetten en voltooien;
  • pensioenfondsen per bedrijfstak veelal niet meer van deze tijd zijn;
  • daarbij de grote invloed van vakbonden en vooral van werkgevers sterk moet worden teruggedrongen ten gunste van de pensioendeelnemers;
  • dit terugdringen vooral van belang blijft omdat ook bij de door D66 gepropageerde ‘persoonlijke pensioenpotten’ een groot gedeelte van hun ‘potten’ toch collectief beheerd zal worden en dat het daarbij gaat om de macht over heel erg veel geld (> € 1200 Miljard);
  • de Wet Medezeggenschap in Pensioenfondsbesturen (1 juli 2013) daarom aangepast moet worden;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:

  • de strijd voor meer zeggenschap van pensioendeelnemers (premiebetalers en gepensioneerden) in bijvoorbeeld de besturen van pensioenfondsen met kracht voort te zetten en deze strijd tot één van de belangrijke speerpunten bij het ontwerpen van een nieuw toekomstig pensioenstelsel te maken;

en gaat over tot de orde van de dag.