Congres 107 in Rotterdam

Moties & Amendementen

PM 107.A01

Grensontkennende zorg

Indiener
Johanna Boogerd, Wouter Versluijs e.a.
Woordvoerder
Johanna Boogerd en Wouter Versluijs
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 3 maart 2018 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:

  • in grensgebieden frequent sprake is van consumptie van grensoverschrijdende zorg, zoals bijvoorbeeld in de grensregio Zeeuws-Vlaanderen en Vlaanderen;
  • voor toegang tot verzekerde zorg de buitenlandregeling van de zorgverzekeraars van toepassing is.

Voorts constaterende dat een eerdere goedwerkende grensregeling door de Nederlandse regering is afgeschaft;


overwegende dat:

  • het contracteren van verzekeraars van zorg over de grens niet voldoende uitkomst biedt om de bureaucratie van de buitenlandregeling te vermijden;
  • het in het huidige Europa onvoorstelbaar is dat nationaliteit van zorginstelling en zorgafnemer doorslaggevender is dan hemelsbrede afstand tussen zorginstelling en zorgafnemer;

roept de Tweede Kamerfractie op:

  • naar een oplossing te zoeken waarbij het consumeren van zorg binnen grensregio’s onder dezelfde regie valt als van de Nederlandse (binnenlandse) regeling;

 

en gaat over tot de orde van de dag.