Congres 107 in Rotterdam

Moties & Amendementen

PM 107.A02

Europees Cohesiebeleid na 2020

Indiener
AAV België & Luxemburg
Woordvoerder
Ruut Louwers
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 3 maart 2018 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:

 • de onderhandelingen over de Europese beleidsplannen en hun meerjarige financiële instrumenten vastgelegd in de zogenaamde Multi-annual Financial Framework (MFF) op alle niveaus volop gaande zijn;
 • voor de huidige periode van 7 jaar ongeveer eenderde van de huidige budgetten gereserveerd zijn voor fondsen om Europese Cohesie te ondersteunen;
 • de Europese Commissie voornemens is om haar voorstellen voor de nieuwe periode van 7 jaar (startend na 2020) in mei 2018 te publiceren;
 • Artikel 174 van het Verdrag van Lissabon aan de Unie duidelijk de taak van economische, sociale en territoriale cohesie opdraagt;
 • zowel in 2016 als in 2017 het woord ‘cohesie’ niet eenmaal is gebruikt in de ‘State of the Union’ speech van voorzitter Juncker;

overwegende dat:

 • cohesie, uitgedrukt in meer solidariteit, in afnemende welvaartsverschillen en in een zekere Europese identiteit tot de belangrijkste EU-waarden hoort;
 • het Cohesie-beleid geen naakt ‘investeringsbeleid’ voor economische groei moet worden, maar meer gericht moet zijn op Europese samenwerking;
 • de Europese cohesie negatief beïnvloed wordt door de Brexit en andere nationalistische krachten, die gebaseerd op non-informatie en angst niet-Europese waarden proberen te bevorderen;
 • delen van de Europese Commissie het Cohesiebeleid als minder productief beoordelen;

spreekt haar zorg uit:

 • over de afnemende aandacht voor Cohesie-waarden in de Unie;

verzoekt de D66-fracties in de Tweede Kamer en het Europees Parlement:

 • blijvend aandacht te vragen voor de versterking van de Europese waarden van Cohesie, in het bijzonder in de debatten over de EU meerjarenbegroting voor na 2020;

en gaat over tot de orde van de dag.