Congres 105

Moties & Amendementen

PM 105.202

Decentralisatie regionale cultuurinstellingen

Indiener
ARV Gelderland
Woordvoerder
Marian Louppen
Stemadvies
Ontraden
Resultaat
Verworpen

Het D66 congres op zaterdag 28 januari 2017 bijeen te Nieuwegein,

overwegende dat:

  • sinds de centralisatie van de regionale cultuurinstellingen begin jaren 80, de verdeling van middelen voor cultuur steeds verder in het nadeel van niet-Randstadprovincies uitgepakt;
  • de Raad voor Cultuur in haar recente advies heeft erkend dat de culturele voorzieningen onevenwichtig  zijn gespreid en dat de financiering van gelijksoortige instellingen onverklaarbaar verschilt,
  • de Raad voorts constateert dat culturele instellingen niet los gezien kunnen worden van hun bredere, regionale/lokale culturele inbedding;
  • de raad daarom voorstelt te komen tot een systeem van  “medefinanciering van plannen van stedelijke regio’s als deze voldoen aan door het Rijk vast te stellen criteria/voorwaarden”, waarmee in feite sprake is van centralisatie van een belangrijk deel het regionale/ lokale cultuurbeleid;

constaterende dat:

  • de afgelopen jaren vele verantwoordelijkheden zijn gedecentraliseerd naar lokale overheden;
  • voor de culturele basis infrastructuur (BIS) al gewerkt wordt met landsdelen (samenwerkingsverband van twee of meer provincies en de inliggende grote steden);  

voorts overwegende dat:

  • culturele voorzieningen behalve voor bezoekers  ook  een vitale rol spelen in de regionale culturele infrastructuur ( kunstonderwijs,  culturele verenigingen,  amateurkunst) en  tevens van groot belang is voor een bloeiend cultureel  én economisch (vestigings)klimaat;
  • decentralisatie van de cultuurinstellingen een integraal, samenhangend regionaal/lokaal cultuurbeleid mogelijk maakt, waardoor het voor betrokken overheden aantrekkelijker wordt te investeren in cultuur;
  • daarmee regionale cultuur ook echt ‘van de regio’ wordt, waardoor meer binding en incentives ontstaan voor het regionale bedrijfsleven om in cultuur te investeren;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:

  • zich in te spannen voor decentralisatie van regionale cultuurinstellingen (BIS) naar de bestaande landsdelen voor cultuur, waarbij de verdeling van middelen recht doet aan de bevolkingsomvang;

gaat over tot de orde van de dag.