Congres 107 in Rotterdam

Moties & Amendementen

PM 107.B08

Boete inburgeringscursus

Indiener
Thema-afdeling Senioren & Samenleving
Woordvoerder
Abel Nijdam
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 3 maart 2018 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:

  • asielzoekers, die een verblijfsvergunning hebben gekregen, vervolgens verplicht zijn een inburgeringscursus te volgen en een daaraan gekoppeld examen af te leggen (wettelijk verplicht in 2013);
  • indien zij daar echter niet meteen voor slagen, ook niet na een herkansing, een boete ontvangen die op kan lopen tot 1250 euro;


overwegende dat:

  • volgens de media deelnemers aan de examens, ondanks voldoende inzet, niet altijd in staat zijn om aan de strenge eisen te voldoen;
  • er weliswaar de mogelijkheid bestaat om ontheffing aan te vragen voor de boete, maar alleen onder voorwaarde van een zeer forse inzet van lesuren en deelname aan examens;
  • in dat geval deze boete onrechtvaardig is omdat deze groep mensen toch al een zeer laag inkomen/uitkering hebben;


verzoekt de Tweede Kamerfractie:

  • zich ervoor in te zetten het systeem van een boete bij het niet slagen voor een inburgeringscursus zodanig te hervormen dat rekening wordt gehouden met de individuele capaciteiten en mogelijkheden van de deelnemers en daarvoor de exameneisen en / of hoogte van de boetes zo nodig aan te passen;

 

en gaat over tot de orde van de dag.