Congres 105

Moties & Amendementen

PM 105.201

Beter bestuur; een tijdelijk quotum

Indiener
ARV Groningen
Woordvoerder
Wieke Paulusma
Stemadvies
Neutraal
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 28 januari 2017 bijeen te Nieuwegein,

constaterende dat:

  • kansengelijkheid centraal staat in het verkiezingsprogramma van D66;
  • momenteel slechts 7% van de bestuurders in Nederland vrouw is, dat dit er in 2016 zelfs minder waren dan in 2015 (Female Board Index) en Nederland hiermee ver onder EU- gemiddelde zit;
  • mensen geneigd zijn om bij sollicitatie processen gelijksoortige mensen te selecteren. Dit beperkt de diversiteit;
  • de Algemene Wet Gelijke behandeling stelt dat de huidige (gender) kloof zo groot is dat een quotum is toegestaan, zoals in o.m. Noorwegen, België, Frankrijk en straks Duitsland al gebeurt;

overwegende dat:

  • diversiteit in positieve zin bijdraagt aan zowel het bedrijf/organisatie in kwestie als aan de samenleving;
  • D66 wil dat in 2021 de minimale grens van 30% vrouwen op belangrijke maatschappelijke functies is doorbroken;
  • hiervoor vele middelen en instrumenten beschikbaar zijn, maar die tot op heden nog onvoldoende resultaat hebben geboekt. In het huidige tempo haalt Nederland pas op zijn vroegst in 2027 het streefpercentage van 30%;
  • een quotum een zogenaamd 'paardenmiddel' is, maar hiermee wel de huidige vicieuze cirkel doorbroken kan worden;

verzoekt de Tweede Kamerfractie om:

  • initiatief te nemen om een tijdelijk vrouwen quotum te realiseren, nodig om de huidige vicieuze cirkel te doorbreken;
  • hierbij te bewaken dat het tijdelijk quotum niet langer als instrument ingezet wordt dan nodig is om het streefpercentage van 30% te behalen;

en gaat over tot de orde van de dag.