Congres 108 in 's-Hertogenbosch

Moties & Amendementen

RA 108.20

Amendement O Opfrissing: Actiepunten interne democratie

Indiener
Flip Hoedemaeker e.a.
Woordvoerder
Flip Hoedemaeker
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Betreft: Tekst wijzigen
Regelnummer: 684-686

Huidige tekst:

Spreekt uit dat
1. Het landelijk bestuur van D66 binnen een jaar met voorstellen komt om de eigen reglementen in lijn te brengen met de uitgangspunten van de resolutie Democratie van Nu, te weten: betrokkenheid, toegankelijkheid, helderheid.

Voorgestelde tekst:

Spreekt uit dat

1. Er een werkgroep wordt ingesteld, ten minste bestaande uit landelijke, regionale, Europese en lokale vertegenwoordigers,
2. deze werkgroep in binnen een half jaar een (online) ledenraadpleging organiseert over de interne partijdemocratie en voorstellen voor meer betrokkenheid, toegankelijkheid en helderheid verzamelt.
3. deze werkgroep onder meer zal onderzoeken: regelmatige digitale ledenraadpleging, het debat tijdens congressen en in de vereniging, een betaalde voorzitter van het partijbestuur.
4. er bijzondere aandacht komt voor diverser maken van onze kandidatenlijsten, en dat de ledeninvloed op de samenstelling van kandidatenlijsten eenvoudiger en transparanter wordt gemaakt,
5. deze werkgroep op het volgend congres (109) met voorstellen komt inzake de samenstelling en ledeninvloed op de kandidatenlijsten, en die ter stemming worden gebracht
6. deze werkgroep voorts verslag doet op Congres 109 van de overige bevindingen en uiterlijk op congres 110 met definitieve voorstellen komt.